ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി – തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

1. സ്കൂൾ കോർ കമ്മറ്റി രൂപീകരണം ഉടനെ നടത്തുക. കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ, ചുമതലക്കാർ, മിനുട്ട്സ് എന്നിവ ബ്ളോഗ് ചെയ്യുക .

2. പ്ളാനിങ്ങ്

] 100 പുസ്തകങ്ങളുടെ കാർഡ് തയ്യാറാക്കൽ ജുലായ് 30 നു മുന്പ് / ആഗസ്ത് 20 നു മുന്പ് 100 0 കാർഡുകൾ പൂർത്തിയാക്കുക

] സ്കൂൾ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി ബ്ളോഗ് വേഡ് പ്രെസ്സിൽ [ http://www.wordpress.com] തയ്യാറാക്കി ആദ്യപോസ്റ്റുകൾ അപ്പ്ലോഡ് ചെയ്യുക

] ബോള്ഗ് അഡ്രസ്സ് https://digitallibrarypkd.wordpress.com/ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ sujanika@gmail ലേക്ക് അയച്ചു തരിക

] ജില്ലാതല പരിശീലനത്തിലേക്ക് [ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിക്കാം ] 5 കുട്ടികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. 5 പേർ ഹയർ സെക്കണ്ടറിയിൽ നിന്ന് ഒരാളെങ്കിലും,

കമ്പ്യൂട്ടർ , ബ്ളോഗിങ്ങ് എന്നിവയറിയുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ പേർ

മലയാളം ടയ്പ് അറിയുന്ന ഒരാൾ

വായനാശീലമുള്ള ഒരാൾ

എന്നിങ്ങനെ ആവണം. നേരത്തെ കണ്ടെത്തി ഒരുക്കണം

3. ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി വിജയിപ്പിക്കാനാവശ്യമായ സംഗതികൾ / അഭിപ്രായങ്ങൾ [ ഒറ്റപ്പെട്ടതും, കൂട്ടായതും ] ബ്ളോഗ് ചെയ്യുക

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: