ഡിജിറ്റല്‍ ലൈബ്രറി സമിതി

ഹരിശ്രീ മാതൃകാ സ്കൂള്‍

ഡിജിറ്റല്‍ ലൈബ്രറി സമിതി [ 13 സ്കൂളിലും ]

ചെയര്‍മാന്‍ : പ്രിന്സിപ്പാള്‍ / ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍

വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍ : പി. ടി. എ പ്രസിഡന്റ്

കണ്‍വീനര്‍ : ലൈബ്രറി ചുമതലക്കാരന്‍

സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി

എസ്. ആര്‍. ജി. കണ്‍വീനര്‍

2 അദ്ധ്യാപകര്‍

3 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍

2 പി. ടി. എ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങള്‍

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: