ഡിജിറ്റല്‍ ലൈബ്രറി ജില്ലാ കോര്‍കമ്മറ്റി

CHAIRMAN : PC ASHOK KUMAR [ chairman, edn. standing committe]

MEMBERS: DDE / DIET PRINCIPAL / DEO ottappalam / SHAAJEEV [principal hss vattenad ] / VIJAYALAKSHMI [principal hss kanjikode] / VENUPUNCHAPADAM [principal hss pulappata] SHAJI [ hss kodumunda] / SUMATHI [ hss kottai] / HARIDASAN [ hss karakurussi ] HARISREE COORDINATORHARISREE MODEL SCHOOL CO ORDINATOR

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: